Lokalpolitiker

Rent drikkevand

Sådan sikrer du rent drikkevand i din kommune. 

• Reserver plads til pesticid- og kemikaliefrie arealer i din kommune, så der ikke trænger stoffer ned til grundvandet, der bruges til drikkevandsindvinding
• Gør din kommune sprøjtefri
• Understøt samarbejder mellem vandværker, så de kan hjælpe hinanden med at styrke forsyningssikkerheden af rent drikkevand til kommunens borgere
• Beskyt drikkevandsressourcer ved hjælp af skovrejsning og sprøjtefrihed
• Skub på arbejdet med udlægningen af BNBO’er

Tilliden til drikkevandet er et kardinalpunkt for vandselskaberne. Rent drikkevand fra vandhanen har gennem generationer været en selvfølge. Sådan skal det fortsat være også for de kommende slægter. Men situationen er nu så forværret, at det kræver yderligere politisk indgriben for at skærme undergrunden mod stoffer, som kan true grundvandet ved at trænge ned gennem jordlagene og i sidste ene påvirke drikkevandet.

Cirka 58 procent af de danske drikkevandsboringer indeholder rester af pesticider, viser en ny undersøgelse. Der er derfor behov for at styrke den nationale og den lokale indsats for grundvandsbeskyttelse og dermed vandværkernes forsyningssikkerhed.

I øjeblikket sker der en udmøntning af aftalen om sikring af de boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) sted. Men flere kommuner er bagefter med arbejdet, hvor de har ansvaret for at vurdere, hvor mange og hvor store BNBO’er, der er relevante for at få den bedste beskyttelse af drikkevandsboringer i din kommune.

Drikkevandsbeskyttelse betales lokalt af vandkunderne over vandregningen, men DANVA ønsker, at fremtidens drikkevand også sikres i de grundvandsdannede områder via en betaling fra alle danskere gennem en national pulje.

 

Rent vandmiljø

Sådan beskytter du vandmiljøet i din kommune

  • Stil krav til spildevandsselskabet i din kommune, så det får mulighed for at investere i bedre renseløsninger
  • Understøt initiativer i din kommune til at tilbageholde og udnytte fosfor og andre ressourcer i spildevandet
  • Understøt dit lokale vandselskabets indsats med at udvikle nye vandteknologiske løsninger

Det er en misforståelse at tro, renseanlæg forurener vandmiljøet. Dit lokale renseanlæg sørger tværtimod for at håndtere og rense det forurenede spildevand fra byer og samfund.

DANVA oplever, at danskerne har skærpede forventninger til håndtering og rensning af spildevand. Der er en folkelig bevægelse henimod, at vi skal skåne vandmiljøet endnu bedre mod påvirkning fra byernes spildevand, som kan indeholde miljøfremmede stoffer som medicinrester.

 

Oversvømmelse og overløb

Sådan sikrer du byer og samfund i din kommune mod oversvømmelser og overløb

  • Vær med til at prioritere separatkloakering og andre løsninger til håndtering af klimarelateret nedbør
  • Hjælp vandselskabet i din kommune med de bedste planer for klimatilpasningsløsninger til gavn for borgerne
  • Pres på over for lovgiverne på Christiansborg, så dit lokale vandselskab har økonomisk råderum til at investere i værn mod oversvømmelser og overløb

Vandsektoren har i årevis arbejdet på at reducere udledning af næringsstoffer til vandmiljøet, men der er et stort og voksende fokus på vandselskabernes klimatilpasning. Store nedbørshændelser kan føre til øget udledning af næringsstoffer, ligesom overløb af kloakvand kan medføre forringelse af badvandskvaliteten i en periode. Løsningen i disse situationer er, at vandselskaber etablerer anlæg, der kan håndtere regnvandet. Problemet er bare, at selskaberne bliver straffet økonomisk, hvis de investerer i klimatilpasningsløsninger. Separatkloakering en væsentlig metode til at opnå færre overløb

DANVA tager kampen om effektiviseringskrav og manglende omkostningsdækning op med landspolitikere, men det er vigtigt, at du som lokalpolitiker også er aktiv med at melde ind til kollegaerne på Christiansborg om, hvilke konsekvenser vandsektorloven har for vandforsyningen. Den aktuelle lovgivning betyder, at vandselskaberne hæmmes i at investere i samfundskritiske funktioner som  etableringen af klimatilpasningsløsninger. Hvis de investerer 100 mio. kr., må de kun opkræve 80 mio. kr. Resten skal tages fra driften og går ud over andre områder i vandselskabet.

I Køge Kommune står selskabet Klar Forsyning over for investeringer for op mod 900 mio. kr. for at modvirke overløb. Men effektiviseringskravene får regnestykket til at se skidt ud.

”Det hænger ikke sammen. Vi styrer mod konkurs,” siger Køges borgmester og næstformand i Socialdemokratiet, Marie Stærke, der håber på en afskaffelse af det generelle effektviseringskrav.

 

Klimamål i vandsektoren

Sådan gør du vandselskabet energi- og klimaneutralt inden 2030

  • Arbejd for, at forsyningsgrene i din kommune gennem sektorkobling kan opnå synergieffekter inden for klima og energi 
  • Vær bevidst om løsningerne i din kommunes vandselskab, som bidrager til den nationale klimamålsætning og samtidig understøtter en bred dagsorden i forhold til miljø, natur og biodiversitet
  • Understøt vandselskabets klimadagsordenen med grøn energi, nedbringelse af udledning af drivhusgasser og udnyttelse af ressourcer i spildevandet
  • Udarbejd en politik for at gøre hanevand mere tilgængeligt i kommunen. Vandet fra hanen belaster klimaet omkring 900 gang mindre end emballeret vand

Vandselskaber arbejder målrettet på at producere bæredygtig energi, reducere CO2-udledningen, blive klimaneutrale og på den måde bidrage til at indfri Danmarks ambitiøse klimamål.

Sektorkobling kan for eksempel være, at man udnytter temperaturen fra spildevand og drikkevand til brug for grøn fjernvarme. Det termiske potentiale i vandsektoren er samlet set så stort, at man kan opvarme 450.000 boliger med temperaturen i vand. Det kræver samarbejde i din kommune mellem vandselskabet og fjernvarmeselskabet.

Danske løsninger og teknologier inden for drikkevand og spildevand er eftertragtede ude i verdenen og kan bidrage betydeligt til den globale klimaindsats. Derfor er det også naturligt, at de danske vandselskaber trækker i den blågrønne førertrøje og viser vejen mod en klima- og energineutral vandsektor i 2030. 

Miljøminister, Lea Wermelin, fremhæver vandselskabernes vilje til at arbejde med ambitiøse klimamål: ”Hvis vi følger jeres ambitioner, vil vi have en klimaneutral vandsektor i 2030. Det er stort. Det er rigtig stort. Vi har ikke hørt om andre lande, der er i nærheden af det. Det vil på verdensplan være en enestående bedrift,” siger miljøminister Lea Wermelin.

 

KBJ.Full P9q5061
Mangler du et overblik over, hvordan vandsituationen ser ud i dit lokalområde, og hvor der mangler politisk handling? Så sætter vi dig gerne i kontakt med en ekspert, der kender udfordringerne lige præcis, hvor du bor. Book en ekspert